Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych znajdują się tutaj oraz na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Kryteria i zasady rekrutacji pozostają bez zmian, są takie same jak w ubiegłym roku szkolnym.

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów);
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły (maksymalnie 72 punkty);
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów);
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów):
   • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
   • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (3 punkty).

Przeliczanie  na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego
mnoży się przez 0,3.

  Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
  – celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  – bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  – dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  – dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  – dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

   Kategorie: Rekrutacja