15 maja – 19 czerwca 2023, do godz. 15.00 – rejestracja kandydatów w systemie i złożenie wniosku w sekretariacie szkoły (wydrukowane podania składane są tylko w szkole pierwszego wyboru)

23 czerwca – 10 lipca 2023, do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

18 lipca 2023 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

15 maja 2023 r. – 21 lipca 2023 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie

19 lipca – 28 lipca 2023, do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

31 lipca 2023, do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Poniżej znajduje się szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego, w tym do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych, pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi

Kategorie: Rekrutacja